Όροι Διαγωνισμών

Σκοπός

1. Οι Διαγωνισμοί διεξάγονται με σκοπό την ανάδειξη τυχερού/ών που θα κληρωθεί/ούν ανάμεσα από τους συμμετέχοντες-ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού μέσα στο προκαθορισμένο διάστημα ισχύος του Διαγωνισμού.

Συμμετοχή

2. Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας όλων των ηλικιών (εκτός εξαιρέσεων που ο συμμετέχων οφείλει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του, κατά το χρόνο συμμετοχής στους διαγωνισμούς, ή να συνοδεύεται από ενήλικο άτομο).

3. Για τη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτείται ανά περίπτωση (π.χ. συμπλήρωση φόρμας). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ακροατής-συμμετέχοντας θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για να επιβεβαιωθεί η εγγραφή του.

4. Οι Διαγωνισμοί ξεκινούν από την ώρα ανακοίνωσής τους στη σελίδα και τα social media του σταθμού και λήγουν στην προκαθορισμένη επί της ανακοίνωσης ημερομηνία.

5. Είναι δυνατή η πολλαπλή συμμετοχή ενός προσώπου στους Διαγωνισμούς, με την προϋπόθεση να μην επαναλαμβάνεται το ίδιο email για την συμμετοχή, όμως μια συμμετοχή μπορεί να κερδίσει κάθε φορά.

6. Το μήνυμα οτι είστε ένας απο τους νικητές δεν αποτελεί έγγραφο ταυτοπροσωπίας, πρέπει απαραίτητα ο νικητής να έχει πάντα μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για την παραλαβή του δώρου.

Βραβεία / Δώρα

7. Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με χρηματικό αντίτιμο.

8. Τα τυχόν συμπληρωματικά έξοδα δώρων όπως φόροι αεροδρομίων, μετακίνηση στον προορισμό (αν δεν περιλαμβάνεται στο δώρο), κ.λπ. θα επιβαρύνουν τον νικητή του εκάστοτε διαγωνισμού.

9. Η παράδοση των δώρων θα γίνεται ανάλογα με το είδος του δώρου.

10. Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινώνονται από τη σελίδα των Διαγωνισμών και κατά περίπτωση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς κατά τη διάρκεια της εκπομπής τους. Ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται άμεσα, επίσης, μέσω μηνύματος email, στο λογαριασμό που δήλωσετε κατά την συμμετοχή του.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Υποβάλλοντας συμμετοχή, κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι τα αληθή του στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση το Sin Radio απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή του έναντι του συμμετέχοντος.

Διάφορα

Οι όροι των Διαγωνισμών δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από το Sin Radio. Κάθε τροποποίηση θα ισχύει από το χρόνο δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή στο σύνολο των όρων του διαγωνισμού.

Στην περίπτωση που η ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού διαταραχθεί από οποιονδήποτε παράγοντα (π.χ. τεχνικό πρόβλημα, ιός, απάτη) το Sin Radio διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να αναστείλει, ακυρώσει ή συνεχίσει το διαγωνισμό.